Year Two

Mrs K Cooper

Silverbirch Class Teacher

Miss E Finch

Monkey Puzzle Class Teacher

Miss K O'Neil

Silver Birch Class Teacher

Year Group Lead

Miss E Ritchie

Maple Class Teacher